icon icon icon

Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02373.268.666

 

Hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ Lam Sơn

 

c©y trång

& lo¹i ph©n

L­ượng ph©n bãn

cho 1 sµo 500m2

 

C¸ch sö dông

Bãn lãt

 (kg/sµo)

Bãn thóc (kg/sµo)

C©y lóa

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

(60-80 Kg)

25-35

Tæng: 35-45

L1: 25-30

L2: 10-15

- Bãn lãt: Bãn tr­íc khi bõa cÊy lÇn cuèi.

- Bãn thóc: Chia lµm 2 lÇn:

+ LÇn 1: Bãn sau khi cÊy 5-7 ngµy, hay sau khi lóa bÐn rÔ håi xanh.

+ LÇn 2: Bãn khi lóa b¾t ®Çu ph©n hãa ®ßng.

C©y ng«

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

(80-100Kg)

30- 40

Tæng: 50-60

L1: 25-30

L2: 25-30

- Bãn lãt: Bãn vµo r¹ch, hoÆc hèc, lÊp ®Êt 3-5cm råi gieo h¹t. NÕu cã ph©n chuång th× bãn thªm 250 -300kg/sµo

- Bãn thóc: Chia lµm 2 lÇn bãn:

+ LÇn 1: Bãn khi c©y ®­îc 3-4 l¸ thËt, xíi n«ng c¸ch gèc 5-7 cm bãn ph©n kÕt hîp vun gèc, lµm cá.

+ LÇn 2: Bãn khi c©y ®­îc 7-8 l¸, xíi n«ng xa gèc 10-15 cm.

 

C©y ®Ëu t­¬ng

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

(40- 60 Kg)

15-25

Tæng: 25-35

L1: 15-20

L2: 10-15

- Bãn lãt: Sö dông tõ 13-15kg v«i bét/ sµo v·i ®Òu vµo ruéng sau ®ã trén ®Òu, lªn luèng míi r¹ch hµng, sau ®ã bãn ph©n vµo r¹ch, lÊp ®Êt 3-5 cm råi míi gieo h¹t vµ lÊp mét líp  ®Êt nhÑ.

- Bãn thóc: Chia lµm 2 lÇn bãn

+ LÇn 1: Bãn khi c©y cã 3 l¸ kÐp, bãn xa gèc 5 cm.

+ LÇn 2: Bãn khi c©y chuÈn bÞ ra hoa, bãn xa gèc 7-10 cm.

C©y l¹c

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

(50-70 Kg)

25-30

Tæng: 25-40

L1: 15-25

L2: 10-15

- Bãn lãt: Bãn tõ 8-10 kg v«i bét/sµo vµo ruéng sau ®ã trén ®Òu, lªn luèng míi r¹ch hµng, sau ®ã bãn ph©n vµo r¹ch vµ lÊp ®Êt 3-5 cm sau ®ã gieo h¹t vµ lÊp mét líp ®Êt nhÑ phñ kÝn h¹t.

- Bãn thóc : Chia lµm 2 lÇn bãn

+ LÇn 1: Bãn khi c©y ®­îc 2-3 l¸ thËt xíi n«ng xung quanh gèc bãn ph©n  c¸ch xa gèc 5-7cm kÕt hîp lµm cá, vun gèc.

LÇn 2; Bãn khi c©y l¹c ra hoa ré tõ 5-7 ngµy, kÕt hîp  bãn 5-7kg v«i bét /sµo.

Rau c¸c lo¹i

( bÝ, d­a leo, m­íp ®¾ng…)

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

(60-80 Kg)

15-20

Tæng: 45-60

L1: 15-20

L2: 15-20

L3: 15-20

- Bãn lãt : Bãn vµo hèc tr­íc khi gieo h¹t hoÆc cÊy c©y con, lÊp ®Êt 3-5 cm sau ®ã míi gieo h¹t hoÆc cÊy c©y con. NÕu cã ph©n chuång th× bãn thªm tõ  250-300kg/sµo

- Bãn thóc: Chia lµm 3 lÇn bãn.

+ LÇn 1: Bãn khi c©y ®­îc 2 l¸ thËt xíi ph¸ v¸ng bãn ph©n c¸ch c©y 5-7 cm, cã thÓ hßa lo·ng ph©n t­íi cho c©y, víi liÒu l­îng 1kg/20lÝt n­íc.

+ LÇn 2: Bãn khi c©y ®­îc 5-6 l¸ thÊt xíi réng vµ s©u, kÕt hîp bãn ph©n c¸ch xa gèc 7-10 cm.

+ LÇn 3: Bãn khi c©y chuÈn bÞ lµm giµn, bãn c¸ch xa gèc 10-15cm.

C©y MÝa tÝm

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

(125- 150 Kg)

50-60

Tæng: 75-95

L1: 40-45

L2: 35-40

- Bãn lãt: Cµy bõa lµm nhá ®Êt, cµy r¹ch hµng r¶i ®Òu ph©n xuèng r¹ch vµ lÊp ®Êt 3-5 cm, sau ®ã míi ®Æt hom vµ lÊp ®Êt kÝn tõ 5 -10 cm.

- Bãn thóc: Chia lµm 2 lÇn:

+ LÇn 1: Bãn khi mÝa ®Î nh¸nh, xíi n«ng 2 bªn gèc 10-15 cm  r¶i ®Òu ph©n, lÊp ®Êt l¹i kÕt hîp vun gèc.

+ LÇn 2: Bãn khi mÝa cã tõ 3-4 dãng, xíi n«ng 2 bªn  c¸ch gèc 10-15 cm, r¶i ®Òu ph©n råi lÊp ®Êt l¹i kÕt hîp vun gèc.

C©y S¾n

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

( 90-110 Kg)

35- 40

Tæng: 50-70

L1: 30-40

L2: 20-30

- Bãn lãt: Bãn vµo r¹ch, lÊp ®Êt 3-5cm sau ®ã ®Æt hom vµ lÊp ®Êt l¹i. NÕu cã ph©n chuång th×  bãn thªm 300-350kg/sµo.

- Bãn thóc: Chia lµm 2 lÇn bãn:

+ LÇn 1: Bãn khi c©y cã 3-5 l¸ thËt, xíi n«ng c¸ch gèc 10-15cm bãn ph©n kÕt hîp vun gèc, lµm cá.

+ LÇn 2: Bãn khi c©y ®­îc kho¶ng 80-90 ngµy kÕt hîp lµm cá vun gèc, bãn xa gèc 15-20 cm sau ®ã lÊp kÝn ph©n.

 

 

 

C©y ít

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

 (90-120 Kg)

 

 

 

 

20-30

 

 

Tæng: 70-90

 

L1: 20-25

L2: 20-25

L3: 15-20

L4: 15-20

- Bãn lãt: Bãn vµo hèc, lÊp ®Êt 3-5 cm sau ®ã trång c©y con vµo hèc. NÕu cã ph©n chuång th×  bãn thªm 300-350kg/sµo.

- Bãn thóc: Chia lµm 4 lÇn bãn

+ LÇn 1: Bãn khi c©y trång ®­îc 7-10 ngµy hoµ ph©n t­íi cho c©y, hoÆc bãn c¸ch gèc 3-5 cm sau ®ã t­íi n­íc.

+ LÇn 2: Bãn khi c©y b¾t ®Çu ph©n cµnh, bãn ph©n c¸ch gèc 7-10cm.

+ LÇn 3: Bãn khi c©y b¾t ®Çu thu ho¹ch, bãn c¸ch gèc 10-15cm.

+ LÇn 4: Bãn khi c©y vµo thêi ®iÓm thu ho¹ch ré,  bãn c¸ch gèc 10-15cm.

Mçi lÇn bãn xong ®Òu vun gèc vµ phñ kÝn ph©n. 

C©y cao su

Lo¹i ph©n

6:2:4 HC 15 & 5:2:3 HC 15

(225- 350 Kg)

 

50-75

 

50-75

 

 

125-200

 

Trång míi.

 

C©y non

khi ch­a

 thu ho¹ch.

Thêi kú c¹o mñ.

- Trén ph©n víi líp ®Êt mÆt råi cho xuèng ®¸y hè, ®Êt cßn l¹i phñ lªn trªn, sau ®ã trång c©y con.

- §µo r·nh 10-15cm c¸ch gèc b»ng b¸n kÝnh cña t¸n c©y, trén ®Òu ph©n víi ®Êt cho xuèng ®¸y r·nh råi lÊp ®Êt t­íi Èm, tñ gèc gi÷ Èm.

- 50% ph©n bãn ®Çu mïa m­a ®Ó h×nh thµnh mñ, 50% bãn vµo cuèi mïa m­a ®Ó c©y h×nh thµnh vßm l¸ míi. Giai ®o¹n nµy cµnh l¸ v­¬n réng, rÔ nhiÒu ¨n theo t¸n l¸ do vËy ph¶i bãn theo tõng m¶ng lín gi÷a 2 hµng c©y. Kh«ng bãn v·i trªn mÆt ®Êt mµ ph¶i xíi ®Êt ®Ó trén ph©n, kh«ng bãn qu¸ gÇn gèc c©y dÔ g©y thèi rÔ.

 Lo¹i ph©n chuyªn dïng bãn lãt cho c©y mÝa

 NPK 6-6,6-5,5;

HC 6,5

70-80

Tæng 1,5-1,7 tấn/ha/vụ

- Phân chuyên dùng cho Bãn lãt: Cµy bõa lµm nhá ®Êt, cµy r¹ch hµng r¶i ®Òu ph©n xuèng r¹ch vµ lÊp ®Êt 3-5 cm, sau ®ã míi ®Æt hom vµ lÊp ®Êt kÝn tõ 5 -10 cm.

.

 Lo¹i ph©n chuyªn dïng bãn thóc cho c©y mÝa

 NPK 8-3-7;

HC 6,5

Tæng 1,2-1,6 tấn/ha/vụ

L1: 30-40

L2: 30-40

 

- Bãn thóc: Chia lµm 2 lÇn:

+ LÇn 1: Bãn khi mÝa ®Î nh¸nh, xíi n«ng 2 bªn gèc 10-15 cm  r¶i ®Òu ph©n, lÊp ®Êt l¹i kÕt hîp vun gèc.

+ LÇn 2: Bãn khi mÝa cã tõ 3-4 dãng, xíi n«ng 2 bªn  c¸ch gèc 10-15 cm, r¶i ®Òu ph©n råi lÊp ®Êt l¹i kÕt hîp vun gèc.

 Lo¹i ph©n 

 NPK 7,2-3,6-7,2;

HC 6,5

bãn cho c©y mÝa

Tæng 2,6-3,2 tấn/ha/vụ

Lãt : 70-80

Thóc L1: 30-40

Thóc L2: 30-40

 

 Bãn lãt lÇn 1: Cµy bõa lµm nhá ®Êt, cµy r¹ch hµng r¶i ®Òu ph©n xuèng r¹ch vµ lÊp ®Êt 3-5 cm, sau ®ã míi ®Æt hom vµ lÊp ®Êt kÝn tõ 5 -10 cm.

+ Bãn thóc LÇn 1: Bãn khi mÝa ®Î nh¸nh, xíi n«ng 2 bªn gèc 10-15 cm  r¶i ®Òu ph©n, lÊp ®Êt l¹i kÕt hîp vun gèc.

+ Bãn thóc LÇn 2: Bãn khi mÝa cã tõ 3-4 dãng, xíi n«ng 2 bªn  c¸ch gèc 10-15 cm, r¶i ®Òu ph©n råi lÊp ®Êt l¹i kÕt hîp vun gèc.

Lo¹i ph©n h÷u c¬ vi sinh

1:3:1 HC 15 

Bãn cho c©y cao su, c©y cam, c©y mÝa

 

 

5 ®Õn 6

tÊn/ha

 

Dïng cho trång míi, bãn lãt

- Trén ph©n víi líp ®Êt mÆt råi cho xuèng ®¸y hè r·nh, ®Êt cßn l¹i phñ lªn trªn, sau ®ã trång c©y con, r¶i ngän.

- §µo r·nh 10-15cm c¸ch gèc b»ng b¸n kÝnh cña t¸n c©y, trén ®Òu ph©n víi ®Êt cho xuèng ®¸y r·nh råi lÊp ®Êt t­íi Èm, tñ gèc gi÷ Èm.

Kh«ng bãn v·i trªn mÆt ®Êt mµ ph¶i xíi ®Êt ®Ó trén ph©n, kh«ng bãn qu¸ gÇn gèc c©y dÔ g©y thèi rÔ.